CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE LYON

École élémentaire   Collège   Lycée


Deutsch English Español français italiano 日本語 polski Português 中文

Strona główna > Lycée > prezentacja > Prezentacja

Prezentacja

Ogólna prezentacja :

Szkoła Międzynarodowa w Lyonie dysponuje trzema cyklami nauczania. Są to : szkoła podstawowa, gimnazjum (tzw. collège) oraz liceum. Nauczanie jest bezpłatne, a podręczniki są udostępnione przez szkołę. W szkole istnieje siedem sekcji : anglojęzyczna, niemieckojęzyczna, hiszpańska, włoska, polska, japońska i portugalska.
Rok szkolny trwa od września do czerwca z przerwami wakacyjnymi (średnio, co 7 tygodni). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 9°° do 16.30. W środy nie ma zajęć dydaktycznych.
Francuski program nauczania jest realizowany w cyklu 18 godzin tygodniowo, zaś zajęcia sekcji obejmują 6 godzin w tygodniu.
Średnio do szkoły uczęszcza 456 uczniów podzielonych na 18 klas, z których każda liczy ok. 25 uczniów.
Szkoła Międzynarodowa nie jest szkołą dwujęzyczną w dosłownym znaczeniu. Dzieci ubiegające się o zapis do sekcji międzynarodowej powinny w rzeczywistości być gotowe do nauki w innym języku niż język francuski.

Nauczanie w Szkole Międzynarodowej :

Szkoła Międzynarodowa przyjmuje dzieci od klasy 0 (CP) do klasy IV (CM2) i realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wymiarze : 18 godzin w języku francuskim i 6 godzin w języku sekcji. Zajęcia sekcji prowadzone są przez dyplomowanych nauczycieli danego kraju. Dzieci uprawiają sport ( klasy 0 i I uczęszczają na basen). Szkoła nie dysponuje internatem. Uczniowie nie noszą mundurków.
Uczniowie niewładający językiem francuskim lub znający go w stopniu słabym bądź niewystarczającym, mają możliwość nauki języka francuskiego od podstaw w ramach zajęć w klasie FLE (język francuski jako obcy). Klasy te mają zredukowaną liczebność.
Grono pedagogiczne tworzy 20 nauczycieli francuskich, w tym 2 nauczycieli FLE, oraz 18 nauczycieli sekcji z Dyrektorem szkoły podstawowej, Panem Pascalem FINO, na czele. Pedagogów wspomagają dwie sekretarki, dwu bibliotekarzy i nauczycielka muzyki.

Sekcje Międzynarodowe :

Każda z 7 sekcji posiada własne stowarzyszenie rodziców (APESA, APEG, APESE, APESI, APESJ, APESP, APESLP).
Zajęcia przedmiotowe sekcji (język i literatura, historia i geografia) prowadzone są przez nauczycieli danej sekcji w salach językowych, z podziałem na poszczególne poziomy.
Sekcja anglojęzyczna, japońska i polska są płatne (bliższych informacji udziela sekcja).

Warunki przyjęcia :

Nauczanie języka zaproponowane przez sekcję ma na celu ułatwienie uczniom przybywającym z zagranicy integracji w systemie francuskim, umożliwiając jednocześnie zachowanie i rozwój ich tożsamości narodowej oraz pogłębienie u uczniów francuskich biegłej znajomości języka sekcji. O przyjęciu do sekcji decyduje test : ustny i pisemny ze znajomości języka sekcji oraz pisemny sprawdzian z zakresu matematyki i języka francuskiego (dla dzieci francuskojęzycznych).
Do szkoły uczęszczają dzieci ok. 30 różnych narodowości.